Centrum Kompetencyjne Doskonalenia Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego

Jesteśmy z Wami od 1999r.

Prowadzimy działalność technologiczną oraz szkoleniową w obszarze kolejowym.

Prowadzimy badania naukowe, rozwijamy technologię i upraktyczniamy wiedzę w transporcie kolejowym.

Satysfakcja i zadowolenie klientów są naszą dewizą, a pozytywne referencje uznanych klientów i utrzymywane z dawnymi kontrahentami przyjacielskie relacje stanowią dowód wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.

OTTIMA plus jest inicjatorem i brokerem wiedzy Południowego Klastra Kolejowego, który został wpisany w poczet członków Międzynarodowej Sieci Klastrów Kolejowych w Europie (ERCI) – European Railway Clusters Initiative, co umożliwia dynamiczny rozwój transportu kolejowego w Polsce i dostęp do najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań w sektorze.

Nasze osiągnięcia

 • 30 zaangażowanych konsultantów
 • Ponad 1000 projektów doradczych
 • Ponad 3000 przeszkolonych osób w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
 • Ponad 500 przeszkolonych maszynistów
 • Ponad 20 programów szkoleniowych na rzecz kolei
 • Broker Wiedzy w Południowym Klastrze Kolejowym
 • Ponad 100 artykułów w wiodących czasopismach branżowych
 • Organizacja ponad 200 konferencji branżowych
 • Certyfikaty – ISO 9001, Certyfikat KSU nr 12/52/2014/458
 • Akredytacja PCA Jednostki Inspekcyjnej

Uprawnienia OTTIMY plus

 • Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice.
 • Wpis do rejestru firm szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Nr ewidencyjny 2.24/00029/2013.
 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.  Nr w rejestrze 30/2013/RPPKPTN.
 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania kursów. Nr w rejestrze DD-09-1/01-13/P i DD-09-2/01-13-P.
 • Decyzja Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 września 2013r. – wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty.
 • Certyfikat Akredytacji Nr AK 022, dla niezależnej jednostki oceniającej AsBO (z ang. Assessment Body) typu A.